Treceți la conținutul principal

Serghei Rahmaninov: Vecerniile Op. 37

Creaţia religioasă a lui Serghei Rahmaninov cuprinde Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur Op. 31 şi Vecerniile Op. 37, mărturii ale legăturii spirituale a compozitorului cu tradiţia ortodoxă rusă. Vecerniile sunt scrise în contextul obligaţiilor profesionale pe care Rahmaninov le avea în calitate de inspector  de muzică la Liceul nobiliar pentru fete din Moscova, poziţie în care trebuia să organizeze de evenimente muzicale pentru susţinerea materială a armatei ruse. Lucrarea fructifică cercetările realizate de compozitor sub îndrumarea lui Stepan Smolensky (căruia i-a şi dedicat acest opus), a manuscriselor de muzica religioasă rusească din secolele al X-lea, al XI-lea. Aceste cercetări se înscriu într-un curent de explorare a muzicii sacre ruse iniţiat de Ceaikovski. Vecerniile (de fapt muzica pentru Vecernie şi Utrenie) au fost compuse în 1915 şi definitivate în doar două săptămâni, primind recunoaşterea criticilor şi a publicului şi, spre deosebire de Liturghie, acceptate de Biserică şi considerate „cea mai reuşită dintre lucrările sacre ale lui Rahmaninov şi cea mai mare realizare muzicală a Bisericii Ortodoxe Ruseşti”. Lucrarea vocal-simfonică Clopotele şi Vecerniile au fost compoziţiile sale cele mai dragi, muzicianul cerând ca partea a cincea să fie cântată la înmormântarea sa.
Muzica Vecerniilor este structurată în 15 părţi, cinci dintre ele (părţile 8, 9, 12, 13 şi 14) folosind teme din vechile cântări bisericeşti ruseşti, stilul Znamenny, şase având material tematic original (1, 3, 6, 7, 10, 11), dar scris în aceeaşi manieră, două (2 şi 15) folosind stilul recitativ al bisericii greceşti, iar numerele 4 şi 5 folosind teme în stilul Kiev din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea.
Rahmaninov foloseşte aici principiul „orchestraţiei corale”, cântul responsorial şi antifonic şi scriitura polifonică într-un limbaj armonic modal. Ce este diferit în Vecernii faţă de Liturghie este această aprofundare a modalismului pe de o parte şi folosirea exclusivă a prosodiei pentru definirea ritmului, în locul metricii binare şi ternare.

Cleopatra David

Vecernia
1.         Priidite, poklonimsya.
Veniti sa ne inchinam Imparatului nostru Dumnezeu. Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Hristos, Imparatul nostru Dumnezeu. Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Insusi Hristos, Imparatul si Dumnezeul nostru
2.         Blagoslovi, dushe moya, Gospoda.
Psalmul 103. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte! Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Binecuvântat eşti, Doamne!  Peste munţi vor sta ape. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Fie slava Domnului în veac!
3.         Blazhen muzh.
Psalmul 1 Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut! Aliluia! Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri! Aliluia!
Psalmul 2 Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur. Aliluia! Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El.
Psalmul 3. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu! Aliluia! Domnul este scăparea mea.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururi şi în vecii vecilor, Amin! Aliluia! Slavă ţie, Doamne!
   4.     Svete tikhiy.
Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc Celui fără de moarte, Celui Sfânt şi Fericit, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti în toata vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel de dai viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte.
5.         Nïne otpushchayeshi.
Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.
6.         Bogoroditse Devo.
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre
Utrenia
7.         Slava vvïshnikh Bogu
Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta
8.         Khvalite imya Gospodne.
Lăudaţi numele Domnului, Aliluia! Lăudaţi slugi pe Domnul. (Aliluia.) Că eu am cunoscut că mare este Domnul şi Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Doamne numele Tău este în veac şi pomenirea Ta în neam şi în neam.  Bine este cuvântat Domnul din Sion Cel ce locuieşte în Ierusalim.  Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.  Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui.  Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila Lui. Mărturisiţi-vă Domnului ceresc, că în veac este mila Lui. Aliluia.
9.         Blagosloven yesi, Gospodi.
Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. Soborul îngeresc s-a minunat, văzându-Te pe Tine întru cei morţi socotit fiind şi puterea morţii Mântuitorule stricând, şi împreună cu Tine pe Adam sculând, şi din iad pe toţi slobozindu-i.  „Pentru ce mirul cu lacrimi de jale amestecaţi, o, uceniţe?” Îngerul ce a strălucit în mormânt a zis mironosiţelor: „vedeţi voi groapa şi înţelegeţi că Mântuitorul a înviat din morţi!” Foarte de dimineaţă mironosiţele au alergat la groapa Ta tânguindu-se, dar înaintea lor a stătut îngerul şi a zis: „vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeţi, ci vestiţi apostolilor Învierea!”  Mironosiţele femei cu miruri venind la groapa Ta Mântuitorule au plâns, iar îngerul către dânsele a grăit zicând: „pentru ce cu cei morţi pe Cel viu socotiţi? Căci ca un Dumnezeu a înviat din mormânt!” Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh....  Închinămu-ne Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Sfintei Treimi întru o fiinţă cu Serafimii strigând: „Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne!” Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Pe Dătătorul de viaţă născându-L Fecioară de păcat pe Adam l-ai izbăvit şi bucurie Evei în locul întristării ai dăruit, şi pe cei căzuţi din viaţă i-a îndreptat la aceeaşi, Cel ce s-a întrupat din tine Dumnezeu şi Om. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Dumnezeule!
10.       Voskreseniye Khristovo videvshe
Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă învierea Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui,că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.
11.       Velichit dusha moya Gospoda.
Măreşte suflete al meu pe Domnul şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut; pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Că a căutat spre smerenia roabei Sale că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel puternic şi Sfânt este numele Lui şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de Dânsul.  Făcut-a tărie cu braţul Său risipit-a pe cei mândri cu cugetul inimii lor. Pogorât-a pe cei mândri de pe scaune şi a ridicat pe cei smeriţi pe cei smeriţi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi. Luat-a pe Israel sluga Sa ca să pomenească mila precum a grăit către părinţii noştri lui Avraam şi seminţiei lui până în veac.
12.       Velikoye slavosloviye.
Doxologia Mare. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru slava Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatele lumii; miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi ne miluieşte pe noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te vom binecuvânta şi vom lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Slavă... Şi acum... Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
13.       Tropar'. Dnes spaseniye.
Troparul Învierii 1.  Astăzi mântuirea a toata lumea s-a făcut; să cântăm Celui ce a înviat din mormânt şi Începătorului vieţii noastre; că stricând cu moartea pe moarte, biruinţă ne-a dăruit nouă şi mare milă.
 14. Tropar'. Voskres iz groba.
 Troparul Învierii 2. Înviat-ai din mormânt şi legăturile iadului ai rupt; stricat-ai osânda morţii, Doamne, pe toţi din cursele vrăjmaşului izbăvindu-i. Arătându-Te pe Tine Apostolilor Tăi; trimisu-i-ai pe dânşii la propovăduire; şi printr-înşii pacea Ta ai dăruit lumii, Unule mult-Milostive.
Otpustul
15.       Vzbrannoy voyevode 
Condacul 1 din Acatistul Bunei Vestiri. Apărătoare Doamnă, pentru biruintă multumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem tie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci ca, ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeste-ne din toate nevoile, ca să-ti cântăm tie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul Adormirii Maicii Domnului Pe Născătoarea de Dumnezeu, Ceea ce este în rugăciuni Neadormită şi Folosinţă, Nădejdea cea Neschimbată, mormântul şi moartea nu au ţinut-o. Căci, ca pe Maica Vieţii, la viaţă a mutat-o Cel Ce S-a sălăşluit în pântecele ei cel pururea Fecioresc.

Traducere din: „Cântările Vecerniei” Ed. Evanghelismos, Bucureşti 2013, „Cântările Utreniei”, Ed. Evanghelismos, Bucureşti 2008, „Acatistier”, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti 2016,  „Biblia”, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti 2015

Text publicat în programul de sală al Filarmonicii "George Enescu" pentru concertul Corului din data de 23 noimebrie 2016, dedicat memoriei maestrului Nicolae Licareţ

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dictatura morţii

Nu, nu este vorba de Coreea de Nord, nici de Statul Islamic, nici măcar de Mama Rusie. Nu este vorba nici despre masoni, Biserica Catolica,  sionişti, reptilieni şi alte trăsnăi din teoriile conspiraţiei. Vedem pe posturile TV un soi de justiţie. Cazuri de corupţie, trafic de influenţă, tot felul de ilegalităţi ai căror autori (prezumtivi) sunt cercetaţi, poate condamnaţi. Există şi un organism care se ocupă de acest lucru. Dar ce se întâmplă în cazul incompetenţei? Incompetenţa nu este ilegală. Lucrurile merg şnur în acest caz. Lipsa  de strategie decurge din lipsa de viziune, care, la rândul ei, decurge din lipsa de idealuri. Oamenii fără idealuri (idealurile nu se referă la realizări personale) sunt oameni morţi. Suntem conduşi de oameni morţi, carcase biologice funcţionând pe bază de impulsuri electromagnetice, umplute cu mici interese ridicate la rang de obiective strategice.  Morţii nu vor face nimic pentru că nu-şi pot imagina nimic mai mult decât propria lor experienţă

Dragă securistule,

Te cunosc de mult timp. M-ai vegheat încă de la concepţie. Mi-ai fost aproape şi ţi-am simţit ochiul vigilent în fiecare moment al vieţii mele, însă uneori situaţia ţi-a mai scăpat de sub control. Ţi-am simţit grija şi contribuţia la devenirea mea. Tu ai reuşit multe. Ai reuşit sa te strecori între soţ şi soţie, între frate si soră. Combini şi dezbini după bunul plac. Otrăveşti minţi şi suflete şi reuşeşti să-l faci şi pe un sfânt să se îndoiască de sine. Mi-ai fost coleg, învăţător, şef, amic, admirator, băgător în seamă, vecin, pisălog, hărţuitor. Ştiu ca nu ai vrut să-mi faci rău. Când eram mică, te interesau doar banii părinţilor mei. De asta de la 6 la 10 ani m-ai oprimat, m-ai descurajat, m-ai umilit şi ai pus graniţe creativităţii mele. De asta nu pedepseai pe copilul altui securist care aproape mă desfigurase. Tu ai fost permanent demonul care îmi descuraja părinţii. Tu le spuneai ca este o prostie să investească în proprii copii, lăsându-mă fără sprijin când aveam mai mare

Misconception, misunderstanding and mistrust in education

During the last 10 years I have observed a huge cultural difference in relation to education and its place in two parts of the world: India and the Western Europe. Whilst in India education is seen as a vehicle for the evolution of the individual and of society, in the western world, the younger generation feels oppressed by it. Romania is a special case, since we are in the Eastern Europe, and hasn’t yet recovered from 45 years of communism, so here we have a blend of everything. First of all, most of us don’t understand the meaning of the term holistically, and are usually only thinking about formal education: traditional school However, education starts in the first years of our lives, se soon as we begin to imitate our parent’s behaviour, language, or reactions. We learn how to talk, how to walk, how to eat and how to clean our bodies. We learn how to relate to other children or to the adults we meet. In life, actually nothing is taken for granted. As individuals, we are a product